A A A
Askim Regn 5
Hus

Boligkontoret

Boligkontoret finner du på Trøgstad kommunehus i Trøgstd. Du henvender deg i skranken på Servicetorget for å få avtale med oss.

På boligkontoret jobber vi med følgende:

Kommunale boliger
Alle som skal søke kommunal bolig må henvende seg til Servicetorget for å få timeavtale hos boligkonsulent, alle søkere må inn til samtale. Askim kommune tildeler ca 300 boliger. Tildeling av kommunale boliger er behovsprøvd. Tildeling skjer i tildelingsteamet som består av Fellesfunksjoner, NAV, Familiens hus og Åpen omsorg. Boligkontoret tar imot alle henvendelser på feil og mangler i kommunale boliger. Vi administrerer husleie og husleiekontrakter, inn- og utlevering av nøkler og vurdering av innvendig vedlikehold.

Startlån – boliglån fra kommunen
Startlån er et virkemiddel kommunene har for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte til å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i eller trenger hjelp for å beholde boligen. Forutsetninger for å få startlån er at man har fast inntekt, man må kunne betjene lånet. Det forutsettes samfinansiering med privat bank og at boligen ligger i Askim kommune. Askim kommune har egne kriterier som er vedtatt av bystyret og godkjent av husbanken. Askim kommune forvalter selv startlånene, har du spørsmål angående ditt startlån henvend deg på Servicetorget for å få timeavtale hos saksbehandler.

 

Kriterier for å kunne søke startlån 

 1. For å søke startlån i Askim kommune må du være folkeregistrert bosatt i Askim på søkertidspunktet

 2. Alle som søker startlån må ha minst en 100% fast inntekt,  som fast inntekt regnes fast jobb etter 6 mnd. Prøvetid eller uføretrygd. (  kun uføretrygd fra Nav som regnes,  ingen andre trygdeytelser )    

 3. Hovedregel for startlån er at det er et topplån inntil 20% av kjøpesum,  du må søke 80% lån i privat bank først. 

 4. Det er kun uføretrygdede som kan bli vurdert for 100% startlån i Askim kommune,  også dette er økonomisk behovsprøvd,  hovedregel over gjelder også her. 

 5. Boligen må ligge i Askim kommune.   Bostøtte
Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Bostøtte er en rettighet. Det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Som hovedregel kan alle over 18 år søke bostøtte, men for studenter og vernepliktige gjelder andre støtteordninger. Det stilles krav til at boligen er en helårsbolig og er en selvstendig boenhet. Søknadsfristen er den 14. hver måned, har du rett på bostøtte utbetales støtten den 10. måneden etter. 

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til kommunen/bydelen der du bor.

Du kan søke elektronisk hvis

 • du har elektronisk ID
 • du bor alene eller med barn under 18 år
 • alle i boligen er folkeregistrert på adressen

Fordeler med å søke elektronisk

 • Du slipper å fylle inn opplysninger vi innhenter fra andre registre
 • Du får bare spørsmål som er aktuelle for deg og din situasjon
 • Du får veiledning når du søker
 • Du får beskjed om hva du må dokumentere. Dette må sendes Boligkontoret umiddelbart etter søknad.
 • Du kan se status på søknaden etter at du har sendt inn

Lenker:

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Trøgstad kommunehus
Besøksadresse Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad
Postadresse Postboks 2003, 1801 Askim
Telefon +47 69 68 10 00
Telefaks +47 69 84 43 90
E-post postmottak@askim.kommune.no
  eller via vårt kontaktskjema
Virksomhetsleder Hans Petter Vammeli
Avdelingsleder Stein Robert Haugen
Boligkonsulent Margrete Brinch - bostøtte
Boligkonsulent Morten Lund - startlånsforvaltning, søkere kommunal bolig
Boligkonsulent Rita Tangnes - søkere kommunal bolig