A A A
Askim Kraftig regn 15

PP-tjenesten

Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

PP-tjenesten er organisert i virksomheten Familiens hus, som består av Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, Psykisk helseteam, Legetjenesten. Åpen- og foreldrestøttende barnehage og Home Start. Målet for virksomheten er å fremme et helhetlig arbeid mot barn, unge og deres familier. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid til beste for våre brukere, og søker tiltak så nær brukeren som mulig.

PP-tjenesten er en kommunal tjeneste som har 9 fagstillinger, samt merkantil stilling.

Åpningstider: Mandag - fredag kl 08:00-15:45. I tidsrommet 15. mai-14. september: kl.08.00-15:00.

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Bosatt i Askim kommune.

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova
Barnehageloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 11:54