A A A
Askim Kraftig regn 15
trust_me_400_clr

Personvern

Personvern er knyttet til ivaretakelse av personlig integritet og personlige opplysninger. NOU 2009:1 Individ og integritet - Personvern i det digitale samfunnet foreslår å skille mellom personvern og personopplysningsvern:

Personvern er ivaretakelse av per­sonlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse. Begrepet er dermed sosialt vinklet. Personvern er knyttet til retten til å ha en egen privat sfære som en selv kontrollerer. Personvern er viktig for ytringsfrihet. Hvis en borger føler sitt personvern svekket, kan det forringe følelsen av frihet til ytring og dermed til å delta i samfunnet.

Personopplysningsvern dreier seg om regler og stan­darder for behandling av personopplysninger som har ivaretakelse av personvern som hovedmål. Begrepet er dermed noe mer teknisk vinklet og er ment å støtte opp under personvernets sosiale vinkel. Personopplysningsvern er knyttet til muligheten til selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Personopplysningsvern i denne betydningen kalles av og til bare personvern.

 

Tips en venn Skriv ut