A A A
Askim Klarvær -1
Aspelundtunet

Forhåndskunngjøring privat detaljregulering og byggesak for Aspelundtunet, gnr./brn. 52/37 og 52/356

Frist for merknader: 18.04.2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av detaljreguleringsplan for ovennevnte eiendommer. Det kunngjøres samtidig felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad i henhold til lovens § 12-15. Planmyndigheten har vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredninger og har konkludert med at det ikke foreligger krav om konsekvensutredning for planarbeidet.

Planområdet grenser i nord mot boliger i Bjerklundveien, mot vest boliger i Bakkegata og i øst mot boliger i Aspelundveien og Trøgstadveien. Aspelundveien inngår i planområdet og går ut i Trøgstadveien.

Forslagstiller er Aspelundveien 5 AS. Odin Prosjektering AS er utførende konsulent.

Formålet med detaljreguleringen er å regulere til boligformål, grøntareal og vei. Det er tenkt en fortetting av eiendommene slik kommuneplanen gir mulighet for, med eneboliger i kjede inntil 3 etasjer og tomannsboliger. Det er tenkt konsentrert i 3 eller 4 bygningsmasser med 5-9 boenheter i hver bygningsmasse, som ligger rundt et grøntareal med lekeplass. Det er planlagt 20-25 boenheter.

Eiendommen ligger sentralt i Askim med avstand på ca. 800m til jernbanestasjonen og 600m til sentrum/kjøpesenter. Kommuneplanen gir rom for høy utnyttelse og dette vil bli vurdert i planarbeidet. Aspelundveien er tenkt oppgradert og utvidet med fortau.

Naboer og grunneiere varsles direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Odin Prosjektering AS, Munkerudtunet 10,1164 Oslo eller på epost til amundsen@odin1.no innen 18.04.2017. Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Odin Prosjektering AS på telefonnummer:
905 95 424 eller på hjemmesiden: www.odingruppen.no/varsler

 

 

Tips en venn Skriv ut