A A A
Askim Lettskyet -6
stick_figure_surveyor_clip_400_clr_200x304

Anbud på bygging av veianlegg Schuckertlinna

Konkurransegrunnlag ligger nå ute på Doffin

Askim kommune skal forlenge Schuckertlinna med 850 meter og koble denne til eks Fv-128
 
Schuckertlinna veianlegg er et samferdselsprosjeket bestående av ca. 850 m ny vei og gang- og
sykkelveg mellom Krosby og Tovengen i Askim kommune.
Prosjektet tilkobler seg eksisterende vei/rundkjøring på Fv.128 i sør, mens det i nord kobler seg på
eksisterende vei (Schuckertlinna) i Tovengen boligfelt.
 
Den nye veien følger i hovedsak traséen for den gamle jernbanelinja fra Kykkelsrud til Askim
sentrum (Schuckertlinna).
Den nye veiparsellen går gjennom et etablert landbruksområde.
Nordre del av strekningen er en gruslagt sti mens den søndre delen framstår som et grasbevokst
skille mellom to jorder.
 
Det skal etableres en stk ny rundkjøring med fire vegarmer og 2 stk universelt utformede
busslommer i nord. Busslommene etableres med lehus og sykkelparkering.
Nytt belysningsanlegg etableres på hele strekningen og plasseres bakkant av gang- og
sykkelveien. Det legges også nytt anlegg for vann og overvann på strekningen.
 
 
Tips en venn Skriv ut